Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przepisy dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu mają na celu zapobieganie nadużywaniu rynków finansowych do tych celów. Przepisy UE w tej dziedzinie są w dużej mierze oparte na międzynarodowych standardach przyjętych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Są one dostosowane do potrzeb UE i uzupełnione przepisami krajowymi.

Sektor nieruchomości jest bezpośrednio zainteresowany przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, które zobowiązują profesjonalistów z branży nieruchomości do zwracania uwagi na potencjalną działalność przestępczą i nakładają wymogi w zakresie sprawozdawczości.

Praca CEPI’koncentruje się na:

* Wdrażaniu prawa UE przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

* Udzielaniu wskazówek stowarzyszeniom członkowskim w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy;

* Reprezentowanie zawodów związanych z nieruchomościami w ocenie scenariuszy ryzyka dla inwestycji w nieruchomości dotyczących prania pieniędzy.

* Zorganizowanie zdefiniowania i rozwoju europejskiego narzędzia do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML-tool) wdrożonego przez naszego partnera i w ścisłej współpracy z FATF i przedstawicielami AML w Unii Europejskiej. Narzędzie jest planowane do kontrolowanego wdrożenia w państwach członkowskich od końca 2024 roku.