EDUKACJA

Efektywny europejski rynek wewnętrzny wymaga kompatybilnych systemów edukacji między różnymi krajami, które są akceptowane przez zainteresowane strony, tak aby mogły one pracować poza granicami krajowymi w Unii. Właśnie dlatego edukacja jest w centrum misji CEPI i przybiera różne formy: edukacja akademicka, szkolenia zawodowe i kształcenie ustawiczne.

Eureduc to podstawowy program edukacyjny.

Eureduc to podstawowy program edukacyjny dla agentów nieruchomości i zarządców nieruchomości. Jest on oferowany uniwersytetom, szkołom wyższym, szkołom średnim i profesjonalnym instytutom szkoleniowym w całej Europie.

Na prośbę wielu podmiotów stowarzyszonych CEPI organizuje warsztaty informacyjne i edukacyjne we współpracy ze stowarzyszeniami członkowskimi. Mają one na celu zachęcanie do wymiany doświadczeń i umiejętności między profesjonalistami oraz lepsze poznanie specyfiki rynków transgranicznych.

EUREDUC PROGRAMME

PROGRAM EUREDUC

NETWORK

SIEĆ

ALUMNI COMMUNITY

SPOŁECZNOŚĆ ABSOLWENTÓW

THESES LIBRARY

BIBLIOTEKA

CERTIFICATION & ATTESTATION OF RECOGNITION

CERTYFIKACJA I POŚWIADCZENIE UZNANIA