EDUKACJA

Harmonizacja europejskiego rynku wewnętrznego wymaga kompatybilnych systemów edukacyjnych między różnymi krajami, które są akceptowane przez zainteresowane strony, tak aby mogły one pracować ponad granicami krajowymi w Unii. Właśnie dlatego edukacja jest w centrum misji CEPI i przybiera różne formy: edukacja akademicka, szkolenia zawodowe i kształcenie ustawiczne.

Eureduc to podstawowa edukacja w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Eureduc to podstawowy program edukacyjny dla agentów nieruchomości i zarządców nieruchomości. Jest on oferowany uniwersytetom, szkołom wyższym, szkołom średnim i profesjonalnym instytutom szkoleniowym w całej Europie.

Na prośbę wielu podmiotów stowarzyszonych CEPI organizuje warsztaty informacyjne i edukacyjne we współpracy ze stowarzyszeniami członkowskimi. Mają one na celu zachęcanie do wymiany doświadczeń i umiejętności między profesjonalistami oraz lepsze poznanie charakterystyki rynków transgranicznych.

Ponieważ niektóre osoby prosiły o wsparcie w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, CEPI zachęca i pomaga w sponsorowaniu i współpracy między stowarzyszeniami.

EUREDUC PROGRAMME

PROGRAM EUREDUC

SYLLABUS & APPLICATIONS

SYLABUS I APLIKACJE

NETWORK

SIEĆ

ALUMNI COMMUNITY

SPOŁECZNOŚĆ ABSOLWENTÓW

THESES LIBRARY

BIBLIOTEKA

CERTIFICATION & ATTESTATION OF RECOGNITION

CERTYFIKACJA I POŚWIADCZENIE UZNANIA