PROGRAM EUREDUC

W dzisiejszych czasach edukacja i szkolenia na uniwersytetach i w profesjonalnych instytutach szkoleniowych są podstawowym sposobem dla przyszłych profesjonalistów z branży nieruchomości, aby dostać się do zawodu. Kwalifikacje zawodowe są zatem istotnym wyzwaniem dla profesjonalistów, jeśli chcą być świadomi potrzeb rynku i zapewnić jakość swoich usług dla konsumentów.

>

Dlatego CEPI stworzyło Eureduc, minimalny program dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Program ten ma na celu zaoferowanie minimalnego wspólnego kursu dla głównych uniwersytetów, szkół wyższych, szkół średnich i profesjonalnych instytutów szkoleniowych, które już oferują kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami i / lub zarządców nieruchomości w państwach członkowskich UE. Ten minimalny kurs powinien odpowiadać minimalnym wymaganiom edukacyjnym dla pośredników i zarządców nieruchomości ustanowionym przez CEPI.

>

Kilka europejskich instytucji edukacyjnych podpisało Mission Statement, w którym zobowiązują się do włączenia programu Eureduc do swoich programów nauczania. Większość sygnatariuszy poprosiła również o przyznanie znaku CEPI Eur, potwierdzającego, że ich działania są zgodne z programem.

>

Program Eureduc jest obecnie aktywny w trzydziestu dwóch instytutach partnerskich rozmieszczonych w czternastu krajach.

>

>