REGULACJA

Regulacja usług profesjonalnych, takich jak te oferowane przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, pozostaje w kompetencjach państw członkowskich. Przekłada się to na szeroką gamę przepisów krajowych w całej Europie, od ścisłych regulacji państwowych po modele częściowo regulowane lub brak regulacji, a także fakt, że w niektórych krajach granice między pośrednikami w obrocie nieruchomościami a zarządcami nieruchomości są zatarte, podczas gdy inne przewidują ścisłe rozdzielenie ról.

W 2020 r. CEPI utworzyło Grupę Wsparcia Regulacji (RSG) w celu stworzenia platformy wymiany w celu omówienia najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań regulacyjnych i pomocy krajom, które wprowadzają lub zmieniają krajowe regulacje zawodowe. RSGv postanowiła również opublikować roczny raport, który zawierałby zwięzły przegląd sytuacji regulacyjnej zawodów związanych z nieruchomościami w Europie.

Regulation Of Professional Services in the Real Estate Sector

Regulacja usług profesjonalnych w sektorze nieruchomości