Disclaimer

De Europese Conseil des Professions immobilières (CEPI) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U wordt daarom aangeraden deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Intellectueel eigendom
De website www.cepi.eu is zowel een originele creatie beschermd door het auteursrecht als een databank waarop CEPI de rechten bezit. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, openbaarmaking, verhuur en ander gebruik, of wijziging van het geheel of een deel van deze website, in welke vorm en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEPI, is ten strengste verboden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. De namen, logo's en andere tekens die op deze website worden gebruikt, in het bijzonder de naam en het logo CEPI, zijn wettelijk beschermde handelsnamen of merken. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CEPI, is strikt verboden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (ter omzetting van Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad) bepaalt dat de schending van deze rechten wordt bestraft met boetes tot 500.000 euro en, in geval van herhaling, met gevangenisstraffen tot 2 jaar. De vorm van deze website (plattegrond, keuze en indeling van de rubrieken, organisatie van de gegevens, enz.
Behoudens uitdrukkelijke weigering, die niet openbaar hoeft te worden gemaakt, is het maken van een hyperlink naar het adres http://www.cepi.eu toegestaan.

Inhoud van de site
De Europese Conseil des Professions immobilières (CEPI) zorgt er in de mate van het mogelijke voor dat de website en de bestanden die ervan kunnen worden gedownload vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en ongeoorloofde spyware, hoewel het optreden ervan niet kan worden uitgesloten. CEPI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies die hieruit voortvloeien voor de gebruiker. De bezoeker is zich ervan bewust dat het gebruik van internet bepaalde risico's met zich meebrengt. CEPI raadt de gebruiker ten zeerste aan om firewalls, antivirusprogramma's en andere noodzakelijke beschermingssoftware op zijn computer te installeren.
CEPI heeft de grootste zorg besteed aan het maken en bijhouden van deze website. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde informatie buiten onze controle niet langer actueel is. Gebruikers zijn zich ervan bewust dat de informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
CEPI wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website af. Indien links naar andere sites worden gecreƫerd, kan CEPI in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan en de inhoud van deze andere sites.

Beschikbaarheid van de website
Hoewel wij ernaar streven de site www.cepi.eu zeven dagen per week (7/7) het hele jaar door (24/24) tot uw beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om de toegang ertoe op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken om technische of andere redenen, alsook om onze diensten stop te zetten, zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen of voor de gevolgen ervan voor u of een derde.